Jacco Vonhof is één van de bekendste ondernemers van Zwolle. De eigenaar van Novon Schoonmaak heeft inmiddels vier vestigingen in Noord-Nederland en telt meer dan tweeduizend medewerkers. Daarnaast is Jacco voorzitter van VNO-NCW midden Nederland en actief in tal van besturen waaronder sinds kort voorzitter van de regiegroep die de programmaraad van het Academiehuis aanstuurt. De bedoeling van de programmaraad is om samen met het bestuur van de Grote – of Sint Michae ̈lkerk het prachtige gebouw een nieuwe culturele toekomst geven.

 

“Toen ik 25 jaar geleden begon, kon ik niet vermoeden dat mijn bedrijf zo enorm zou groeien. Ik voel me schatplichtig naar de stad en mijn medewerkers om me in te zetten voor Zwolse initiatieven of mensen die het minder hebben. Maar ik ben niet altruïstisch, hoor. Eigenbelang speelt ook een rol. Als het goed gaat met de stad, gaat het ook goed met mij en mijn bedrijf. En ik kan ook heel moeilijk nee zeggen,” lacht Jacco.

“Ik ben voor de regiegroep gevraagd door Coby Zandbergen, voorzitter Raad van Be- stuur van het Cibap. Zij is een echte kartrek- ker voor de stad en zet zich als bestuurslid vrijwillig in voor deze stichting. Ik ben geen cultuurkenner en heb geen religieuze ach- tergrond, maar kijk met een frisse onderne- mersblik naar de kansen voor de Grote Kerk. Dus heb ik ja gezegd, want dit gebouw moet behouden blijven. De tijdgeest zorgt ervoor dat de kerk zijn functie als Godshuis verliest, maar het is nog steeds een plek voor ont- moeting, inspiratie en verdieping. Dat wil het Academiehuis in stand houden en versterken op een manier die recht doet aan de historie van dit Rijksmonument. Daar kan ik helemaal achter staan.”

 

Cultuurbeleid afstemmen

De regiegroep bestaat naast Jacco, uit Mar- tin Hemmink van Hemmink BV en oud-bi- bliotheek directeur Dule Aelberts. Zij zitten de programmaraad voor, die een samen- werkingsconvenant heeft gesloten met de stichting die het Academiehuis exploiteert. Doel van deze raad is de aankomende jaren het cultuurbeleid binnen Zwolse cultuur- en onderwijsinstellingen zoveel mogelijk op el- kaar af te stemmen met bijvoorbeeld jaarthe- ma’s. Evenementen die hieruit voortvloeien, zoals concerten, expo’s, colleges, debatten e.d., krijgen een podium in de Grote- of Sint Michaëlkerk. Op termijn moet dit leiden tot een herkenbare culturele uitstraling voor de regio en een Academiehuis die zichzelf kan bedruipen zonder subsidies. Om dat te rea- liseren is veel geld nodig. De gemeente gaf een eerste voorzet met 1 miljoen subsidie voor het moderniseren van licht, geluid, sanitaire voorzieningen en het realiseren van een glazen pui voor de noord- en zuidkant. Deze verbouwing moet rond de zomervakantie klaar zijn.

 

 

Gemeenteraad is verdeeld

Jacco heeft vertrouwen in de plan- nen van het Academiehuis, maar is kritisch over de Zwolse politiek. “De huidige Zwolse gemeenteraad is verdeeld als het gaat om een langjarige bijdrage om de exploita- tie te voorzien van een stevige ba- sis. Maar niets doen is geen optie. Stel dat de stichting het nancieel niet redt, dan heeft de gemeente alsnog zorgplicht voor dit prach- tige monument. Aan noodzakelijk onderhoud en stookkosten ben je al snel vier ton per jaar kwijt. Ik wil de nieuwe raad, die in maart wordt gekozen, op het hart drukken om de kansen van het Academiehuis te benutten. Het zou heel jammer zijn als we dat laten lopen.”

 

 

Hoofdvestiging Zwolle
Novon Schoonmaak Gebouwen B.V. Botterweg 16
8042 PA ZWOLLE
Tel. 038 – 460 16 10
info@novon.nl
www.novon.nl

Pin It on Pinterest

Share This