Algemene Voorwaarden

Voor advertenties in het lifestyle magazine en/of website van Uitgeverij Trots op

Artikel 1, begrippen: Uitgever van het lifestyle magazine Trots op nader te noemen Trots op. Diegene die een opdracht tot enige advertentie verstrekt wordt hierna de adverteerder genoemd. Trots op is een gratis lifestyle magazine voor de ondernemers gevestigd of actief in verschillende gemeentes in Nederland. In principe verschijnt Trots op 2x per jaar. De verschijningsfrequentie in de aanloopfase wordt door Trots op bepaald, waarbij afgeweken kan worden van de in de overeenkomst vastgestelde verschijningsdata; Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het plaatsen van advertenties en daarmee samenhangende verplichtingen; Door het geven van een plaatsingsopdracht aan Trots op aanvaardt de adverteerder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele eigen afwijkende voorwaarden of gebruiken; Van de voorwaarden kan alleen worden afgeweken via schriftelijke vastlegging door Trots op.

Artikel 2, de opdracht. Opdrachten tot plaatsing van een advertentie op welke wijze dan ook gegeven zijn voor de adverteerder bindend. Opdrachten zijn voor Trots op alleen bindend als de betaling binnen is en als zij schriftelijk zijn bevestigd door Trots op. Dit geldt ook voor overeenkomsten via tussenpersonen, media of reclamebureaus; Indien een derde – daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en media(inkoop) bureaus – ten behoeve c.q. namens een adverteerder met Trots op een overeenkomst aangaat en/of bij de totstandkoming van een overeenkomst met Trots op is betrokken, dient die derde er jegens Trots op voor in te staan dat de adverteerder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarde aanvaardt; De in artikel 2, lid b, bedoelde derde is – met de adverteerder op wiens last de derde handelde – tegenover Trots op hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen die uit de met Trots op gesloten overeenkomst voortvloeien, daaronder uitdrukkelijk begrepen alle betalingsverplichtingen; Trots op bepaalt de plaats van de advertentie, tenzij anders is overeengekomen. Inwilliging van het verzoek tot plaatsing op een bepaalde plaats kan nooit gegarandeerd worden; Voor het verstrekken van de advertentiegegevens wordt een termijn vastgelegd. Bij overschrijding van die termijn is de adverteerder in verzuim. Trots op heeft de keuze om zelf een advertentie samen te stellen, waarvoor 25% van de plaatsingskosten in rekening wordt gebracht boven die plaatsingskosten of om van plaatsing van de advertentie af te zien. In dat laatste geval zal 50% van de prijs van de advertentie als annuleringskosten in rekening worden gebracht; Trots op hoeft niet mee te werken aan wijzigingen in de advertentie verzocht na het verlenen van de opdracht, tenzij dit van tevoren is vastgelegd. Indien de wijzigingen aangebracht kunnen worden zijn de kosten van deze wijzigingen in de advertentie voor rekening van de adverteerder; Ter bepaling van de inhoud van de opdracht wordt uitgegaan van het ondertekende opdrachtbevestiging en de daarbij verstrekte advertentiebijlage.

Artikel 3, advertentietarieven. De prijs voor het plaatsen van een advertentie is altijd exclusief BTW; Bij plaatsingsopdrachten zijn de kosten voor ontwerp, tekeningen, foto’s, rasters en/of litho’s niet inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen (via extra prijsopgave). Kosten voortkomend uit niet reproductie gereed, aangeleverd advertentiemateriaal worden aan de adverteerder doorberekend.

Artikel 4, aanlevering advertentiemateriaal, bewijsnummers, e.d. Trots op is niet aansprakelijk voor de gevolgen van door de adverteerder ondeugdelijk aangeleverd materiaal. Hieronder wordt verstaan: Foto’s Staande beelden (hele pagina A5) minimale grootte 2848×4288 pixels 300 DPI; Foto’s Dwars beelden (hele pagina A5) minimale grootte 4288×2848 pixels 300 DPI; Foto’s Liggende beelden (halve pagina A6) minimale grootte 2000×3000 pixels 300 DPI; Foto’s Liggende beelden (twee hele pagina’s A5) minimale grootte 4288×2848 pixels 300 DPI JPEG en RAW materiaal is hierbij van toepassing Formaten: Netto formaat: 170 x 249 mm staand, 3 mm afloop Bruto formaat: 176 x 246 mm Certified PDF, vellen offzet. De adverteerder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trots op aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de adverteerder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Trots op worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan Trots op zijn verstrekt, heeft Trots op het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de gebruikelijke tarieven aan de adverteerder in rekening te brengen. Waaronder in ieder geval begrepen: Gederfde inkomsten; Technische kosten; Arbeidskosten; Transportkosten. Voor mondeling doorgegeven correcties kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard worden; Tenzij schriftelijk met prijsbepaling anders overeengekomen worden geen proefdrukken verstrekt; Verzending van reproductiemateriaal geschiedt voor risico van de adverteerder die zo nodig zelf een verzekering afsluit. De adverteerder ontvangt per plaatsing van één of meerdere advertenties één bewijsnummer; Alle door Trots op verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door Trots op naar beste weten van de betrokken employee opgegeven, doch bindt haar niet. Trots op schadevergoeding te vorderen. Trots op zal de al aan adverteerder in rekening gebrachte advertentiekosten crediteren.

Artikel 5, ontbinding van de overeenkomst. In de hierna genoemde gevallen is Trots op bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Trots op schadevergoeding te vorderen. Trots op zal de al aan adverteerder in rekening gebrachte advertentiekosten crediteren. Indien Trots op door omstandigheden goede gronden heeft te vrezen dat de adverteerder in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekort schieten; Indien Trots op de adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; Indien de advertentie in de publicatie in strijd is met de door Trots op nagestreefde principes. Indien de adverteerder de advertentiegegevens geheel of deels niet en/of geheel of deels niet in goede staat en/of goede kwaliteit ter beschikking stelt aan Trots op voor of uiterlijk op de datum welke daartoe in de overeenkomst is vastgelegd, is Trots op gerechtigd de overeenkomst geheel of deels als geannuleerd, zoals beschreven in artikel 6 van deze voorwaarden, te beschouwen. Indien Trots op, ondanks te late ofgebrekkigeaanleveringen/ofgebrekkigekwaliteitvande advertentiegegevens,deovereenkomstgeheelofdeelsuitvoertisdeadverteerdergehoudentotbetalingvande(extra)kostendieTrotsopten gevolge van de te late levering en/of gebrekkige kwaliteit van de advertentiegegevens moet maken ter gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. Tekortkomingen van de adverteerder kunnen niet toegerekend worden aan Trots op.

Artikel 6, annulering. Indien de adverteerder een opdracht tot plaatsing van een advertentie geheel of gedeeltelijk annuleert, wordt hem 5% van het totale orderbedrag in rekening gebracht wegens administratiekosten; De adverteerder kan een opdracht tot plaatsing van een advertentie binnen vijf werkdagen annuleren. Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Annulering na vijf werkdagen, maar minstens één maand voordat Trots op naar de drukker gaat, wordt 50% van het bedrag als annuleringskosten
in rekening gebracht. Na deze termijn is geen annulering mogelijk; Trots op de adverteerder zo spoedig mogelijk in kennis; Indien in geval van annulering in overleg met Trots op een andere adverteerder gevonden is voor de betreffende opdracht en voor het oorspronkelijk orderbedrag, vervalt voor de adverteerder de vergoedingsplicht van het orderbedrag. Indien de nieuwe order het oorspronkelijke orderbedrag niet dekt, blijft de opdrachtgever het verschil tussen de twee orders verschuldigd aan Trots op. Tevens blijft de adverteerder verplicht tot vergoeding van 5% administratiekosten zoals genoemd in artikel 6, lid a.

Artikel 7, intellectuele eigendom. Van alle tekeningen, modellen, e.d. gemaakt door of in opdracht van Trots op rusten de intellectuele eigendomsrechten bij Trots op; Voor aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden vrijwaart de adverteerder Trots op volledig, alsmede voor de in verband daarmee door Trots op gemaakte kosten.

Artikel 8, verschijningsdata en vorm. De vastgelegde verschijningsdata worden zoveel mogelijk gerealiseerd, doch deze data kunnen nooit als fatale termijnen te worden aangemerkt. Door het overschrijden van de verschijningsdata kan geen enkel recht op enigerlei schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan. Trots op zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichtingen voor adverteerder blijven onverkort gehandhaafd ondanks eventuele wijziging van papiersoort, formaat, lay-out e.d. van Trots op.

Artikel 9, betalingen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt facturering plaats binnen zeven dagen na ondertekening
van de advertentieovereenkomst.. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum; Indien de factuur niet binnen deze betalingstermijn is voldaan, is er sprake van verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Trots op is dan gerechtigd al haar verplichtingen jegens de adverteerder op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dit laatste geval zal tevens vergoeding van de geleden en te lijden schade gevorderd kunnen worden, waarbij de schade ten minste vastgesteld wordt op 50% van het bedrag van de nog niet gepubliceerde wel overeengekomen advertenties, onverminderd het recht op vergoeding van werkelijk geleden schade;
Vanaf de datum van verzuim is de adverteerder de wettelijke handelsrente verschuldigd en komen alle buitengerechtelijke kosten gemaakt door Trots op ter inning van de vordering bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,- ten laste van de adverteerder; In geval van verzuim, liquidatie, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de adverteerder, worden alle aan Trots op verschuldigde vergoedingen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist; De adverteerder is niet gerechtigd zijn verplichtingen jegens Trots op op te schorten en/of te verrekenen; Alle door de adverteerder verrichte betalingen strekken eerst ter voldoening van door Trots op gemaakte invorderingskosten, vervolgens ter voldoening van verschuldigde rente en tenslotte ter voldoening van de oudste openstaande facturen; Een ieder die opdrachten plaatst voor rekening van derden is jegens Trots op hoofdelijk mede aansprakelijk voor alle betalingsverplichtingen die voor deze derden uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 10, aansprakelijkheid, klachten, exoneratie. Verzending, vervoer en/of overdracht van het advertentiemateriaal geschiedt steeds voor rekening en risico van de adverteerder; De aansprakelijkheid voor gebreken en fouten bij de uitvoering van de overeenkomst tot plaatsing van een of meer advertenties door toedoen van Trots op ontstaan, is beperkt tot het kosteloos herstel of herplaatsing van de advertentie; Voor overige schade is Trots op niet aansprakelijk, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van Trots op. De aansprakelijkheid van Trots op jegens de adverteerder bedraagt nimmer meer dan de waarde van de geplaatste advertentie(s), met een maximum van EUR 500,- in totaal; De adverteerder zal ervoor zorg dragen dat de inhoud van de door hem aan Trots op te leveren advertentiematerialen niet in strijd zullen zijn met de goede zeden, de openbare orde of een politiek of religieuze strekking zullen hebben. De adverteerder vrijwaart Trots op tegen iedere aanspraak van derden verband houdende met de inhoud van de door de adverteerder aan Trots op te leveren advertentiematerialen; Trots op aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van al dan niet, niet-tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties; Eventuele klachten over de advertentie moeten schriftelijk worden ingediend binnen twee weken na verschijnen van Trots op. Na deze termijn kan niet meer gereclameerd worden; Afwijkingen van geringe betekenis, verkleuring door de kleur van het papier, fouten of onjuistheden geven geen recht om verplichtingen jegens Trots op op te schorten of niet na te komen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11, incassokosten. Is de adverteerder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de adverteerder. In ieder geval is de adverteerder verschuldigd: Over de eerste € 3.000,- 15%; Over het meerdere tot € 6.000,- 10% Over het meerdere tot € 15.000,- 8% Over het meerdere tot € 60.000,- 5% Over het meerdere vanaf € 60.000.- 3% Indien Trots op aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De adverteerder is jegens Trots op de door Trots op gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de adverteerder aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Trots op en de adverteerder met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarde van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de adverteerder volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 12, overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Trots op zijn toe te rekenen, waaronder nationale gebeurtenissen, natuurgeweld, geheel of gedeeltelijk tenietgaan van locaties, overheidsvoorschriften. Onder overmacht zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: brand, vernieling, ongeval, overstromingen, weersomstandigheden, of daarmee gelijk te stellen onheil (tijdelijk) niet aanwezig zijn van de reclame-uiting; stakingen in andere bedrijven dan die van Trots op; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Trots op afhankelijk is en algemene vervoersproblemen; Trots op heft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Trots op zijn verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Trots op opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Trots op niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien advertentiematerialen door een of meerdere omstandigheden, zoals omschreven in artikel 12, lid a, verloren gaan, dient de adverteerder ervoor zorg te dragen dat Trots op op de kortst mogelijke termijn in het bezit wordt gesteld van nieuw materiaal. De kosten voortvloeiend uit dit artikel komen voor rekening van de adverteerder; Indien Trots op bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de adverteerder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13, geschilbeslechting. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen adverteerder en Trots op, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Assen.

Artikel 14, toepasselijk recht. Op elke overeenkomst tussen Trots op en de adverteerder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15, slotbepaling. a. Rechten en/of verplichtingen uit met Trots op gesloten overeenkomsten kunnen door de adverteerder uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trots op geheel of deels aan derden worden overgedragen. De volgende bepalingen gelden voor alle advertentiecontracten met Trots op te Meppel, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Zwolle onder nummer 61275387.

Pin It on Pinterest

Share This